Sap R/3 Teknik Terimler Sözlüğü

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
928
Çözümler
4
Tepki puanı
267
Puanları
63
Yaş
40
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
Kod:
Sap R/3 Teknik Terimler Sözlüğü
Bu terimler sözlüğü SAP Ofis Türkiye tarafından hazırlanmıştır.

A
Abap Dictonary : Abap Sözlüğü
Abap Editor : Abap Düzenleyici
Adk:Arşivleme Geliştirme Aracı
Adapter:Kesit Uyarlayıcı
Ad-Hoc Query: Maksatlı Sorgu
Administrator Workbench(Awb): Kumanda Masası
Aggregat: Birleştirilmiş Nesnel Yapı(Küçük Küp)
Aggregation: Birleştirme, Sıkıştır- Küçült- Birleştir, Kümeleme
Ale: Application Link Enabling,Uygulama Programı , Haberleşme Bağlantısı
Alv Grid: Alv Izgarası
Alv: Sap Liste Görüntüleyici
Analysis: Analiz
Apd- Analysis Process Designer: Süreç Analiz Tasarımcısı
Api-Applicatiion Programming Interface: Uygulama Programı Önyüzeyi,Kesiti
Application Layer: Uygulama Katmanı
Application Server: Uygulama Sunucusu
Ascending: Artan
Ascii-American Standard Code For Information Exchange: Amerikan Haberleşme Standardı
Assign : Atama
Asynchron: Eş Zamansız
Attributes: Özellikler
B
Bct-Business Content: Hazır (Sektörel) İş Kapsamı
Badi-Business Add-Ins:İş Gereği Özel Eklenen Hazır Program Kodları
Bapi (Business Application Programming): İş Uygulama Programlama
(Sap Erp Ile Sap Bw İletişimi Rfc Tanımına Da Bakınız)
Batch Data Communication(Bdc): Toplu Data İletişimi
Business Objects(Bobj): İş Nesneleri; Sap Firma Adı
Bi-Business Intelligence: İş İstihbaratı
Bewegungsdaten/Kennzahlen: Hedef Sayılar, Büyüklükler
Bex: Business Explorer Ve Excel Entegrasyonu
Binary Search : İkili Arama
Block: Blok
Bps-Business Planning And Simulation: Benzetimle İş Planlaması
Bw-Business Warehouse: Veri Deposu Yönetimi


C
Centered: Ortalanmış
Characteristics( Hierarchy,Text, Attributes): Kökveriler
Chart: Grafik
Checkbox : Onay Kutusu
Class Pool: Sınıf Havuzu
Class: Sınıf
Clear : Temizle
Clustering: Kümeleme, Kümelenme
Code Inspector : Kod Denetcisi
Color: Renkli
Commit : Kesinleştirmek
Company Code: Şirket Kodu
Compatibility: Uyumluluk
Concatenate : Bitiştirmek
Confirm Message : Doğrulama Mesajı
Constant: Sabit
Csv-Comma Separated Valueüz Excel Format; Virgülle Ayrılmış Değerler
Custom Control : Alışılmış Kontrol
Customer Production Program: Canlı Kullanım Için Müşteri Programı
Customization: Uyarlama, UyarlanmaD
Data Control Language(Dcl) : Veri Kontrol Dili
Data Definition Language(Ddl) : Veri Tanımlama Dili
Data Element: Veri Elementi
Data Mart: Bw Nin Başka Hedef Sistemler Için Veri Kaynağına Dönüşmesi
Data Mart Interface:Bw Den Bw Ye Veri Aktaran Ortak Yüzey, Kesit
Data Source: Ham, Işlenmemiş Veri Kaynağı
Database Layer: Veritabanı Katmanı
Database Program: Veritabanı Programı
Data Selection: Abap Ve Bw De İstenen Veri Kümesinin Seçimi
Database Server : Veritabani Sunucusu
Database Table: Veritabani Tablosu
Database: Veritabanı
Decide Message : Karar Mesajı
Decision Support System(Dss): Karar Destek Sistemi
Delta Process: Delta Süreci; Değişen Veya Yeni Verilerin Belirlenip Eskilerin
Yerine Yazılması
Delta Initialization:Sıfırlama
Descending : Azalan
Dimension: Boyut
Documentation : Dokümantasyon
Domain: Etki Alanı
Dso(Data Store Object): Belge Toplama Nesnesi
Dynamic : Dinamik


E
Edit Mask: Düzeltme Maskesi
Erp (Enterprise Resource Planning): Kurumsal Kaynak Planlaması
Error Message : Hata Mesajı
Esr-Enterprise Services Repository: İşletme Servisleri Kayıt Kütüğü
Executable Program : Çalışabilen/İşlek Programlar
Execute: Yap Yürüt İşlet Çalıştır
Executive Information System(Eis): Yöneticiler Için Bilgi Sistemi
Export : Dışa Aktarım
Extension: İlave
Extractor: Extrakt, Ekstraktör;Veri Yapısı;Veri Kabı Doldurup Boşaltan Abap Yazılımı


F
Fact: Gerçeklik,
Fact (F-Table):Infocube Da Bulunan Ana Hedef Tablo Olup (Key Figure, Characteristics, Sid Veya Dim-Id) Değerlerinin Kayıtları Bulunur.
Facts: Gerçeklik, Gerçekleşen Hedefler
Field: Alan
Format: Biçimlendirilmiş, Şekil, Düzen
Function : Fonksiyon
Function Group: İşlev Grubu


G
Generation Limit : Yapım Sınırı
Grid: Izgara
Graphical User Interface (Gui): Grafiksel Kullanıcı Arayüzü


H
Hashed Tables: Biçimli(Hasli) Tablolar
Hierarchy: HiyerarşiI
Icon:İkon, Resim, Sembol
Idoc(Intermediate Documents): Veri Nakil Kalıpları
Import : İçe Aktarım
Indicator: İbre
Infoarea: Bilgi Alanı
Infoobject Cataloge:Nesnel Bilgi Katalogu
Infoobject: Nesnel Bilgi
Infocube: Bilgi Küpü
Infopackage:Veri Yüklenmiş Bilgi Paketi
Infoprovider: Raporlama Için Kullanılan Veri Kaynağı
Info Source: Bilgi(Işlenmiş Veri)Kaynağı
Information Message : Bilgi Mesajı
Infoset: Gerçek Veri Kaynakları(Infoobject,Infocube, Ods)Nı Ilişkisel Kesişim(Join) Sorgulaması Yaparak Istenen Verileri Koparan Sorgu Dizini; Rsa1(Awb) De Rsiset Komutuyla Üretilir.
Inheritance: Miras, Kalıtım
Initial: Ilk Durumu
Initialization: Sıfırlama
Inspection : Denetim
Input -Ready Query: Doğrudan Veri Girişine Hazır Sorgu
Instantiation : Örnekleme
Integer: Tamsayi
Integrated Planning: Tümleşik; Bütünsel Planlama
Interface : Arayüz, Ortak Kesit, Birleşim/Ortak Yüzey
Interface Pool: Arabirim Havuzu
Internal: İçsel
Internal Tables: İçsel Tablolar
Intervals: Aralik
It-Information Technology:Bilgi İşlem Teknolojisi


J
Jco-Java Connector: Java Programı Bağlantısı
Join(Inner/Outer): Tablolardaki Verileri (Içsel/Dışsal) Kesişimle İlişkilendirme,
Kesişik Sorgulama
K
Key: Anahtar
Key Figures: Hedef Sayıları; Hedef Büyüklükleri (Kar,Ciro, Satış Miktarı....)

L
Layer: Katman
Linear Search: Doğrusal Arama
Logical Database: Mantıksal Veritabanı


M
Macro: Makro, Büyük Küme
Micro : Mikro, En Küçük Küme
Maintenance Information : Bakım Bilgileri
Management Information System(Mis): Yönetim Bilişim Sistem
Match: Dişe Diş, Bire Bir Aynen Uyum
Master Data(Stammdaten): Ana Kökveriler
Master Data Management: Ana Kökveri Yönetimi
Memory : Hafiza
Merkmal: Property: Nitelik
Message Class :Mesaj Sınıfı
Metadata: Yapısal Veri Kabı
Modularization: Modülarizasyon ( Kendi Kendine Bütünlüğü Olan Birimlere Ayrıştırma)
Module Pool: Modül Havuzu
Monitoring: İzleyip Yönlendirme, Takip Etme
Multiprovider: Bilgi Kaynakları(Infoset,Infocube,Ods) Birleşim Kümesi
Myself System: Sistemin Kendini Kendine Tanımlaması; Bw Sisteminin Kendisi

N
Navigation Attribute: Gezgin Özellik
No Zero:Sıfırsız
Node: Düğüm


O
Object: Nesne
Optimization : Optimizasyon-Eniyileştirme


P
Package : Paket
Parameter : Parametre
Pattern : Örnek
Physical (Real) Infoprovider: Infoobject, Infocube, Ods Gerçek Fiziki Veriler
Presentation Layer: Sunum Katmanı
Progress : İlerleme
Progress Indicator: İlerleme İbresi
Property (Merkmal): Nitelik
Public: Genel
Pushbutton: Düğme
Pull: Çekme
Push: İtme


Q
Quality: Kalite, Nicelik
Quantity: Miktar
Quellsystem: Veri Kaynak Sistemi
Query: Sorgu
Queue: Kuyruk, İşlem Bekleme Kuyruğu


R
Real Time : Gerçek Zamanlı,
Redundancy: Yedekleme
Replication: Kopyalama

Relational Database: İlişkisel Veri Tabanı
Replace: Değiştir
Repository: Kayıt, Kütük
Rfc (Remote Function Call): Sap Erp Veya Bw Den Başka Bir Sap Web Appl.Server Abap Ile Bağlanarak Senkron Veya Asenkron Bapi/İşlevsel Fonksiyonu Çağırma Yöntemi Olup, Veriler Bitler Halinde Tcp/Ip Veya X.400 Ile Iletilmektedir.
Rollback : Başa Dönüş
Runtime Error: Çalışma Hatası
Runtime: Çalişma/İşlem Süresi

S
Sap Standart Production Program:Canlı Kullanım Için Sap Standart Programı
Sapi: Service Api
Search Help: Arama Yardımı
Search(Suche) : Arama
Selection Options: Seçim Seçenekleri
Selection Screen : Seçim Ekranları
Sem-Strategic Enterprise Management: Strtejik İş Yönetimi
Session : Oturum
Simulation: Benzetim Yöntemi Ile Test Sistemi
Skip To Line:Satır Atla
Soa-Service Oriented Architecture: Servis Odaklı Mimari Yapı
Soap-Simple Object Access Protocol:Basit Nesnel Erişim Protokolü
Sort: Sıralama
Sorted Tables: Sıralanmış Tablolar
Sorted: Sıralanmış
Source Code: Kaynak Kod
Sql ( Structured Query Language) : Yapılandırılmış Sorgulama Dili
Staging: Veri Yükleme Önhazırlığı
Standard Tables: Standart Tablolar
Status Message : Durum Mesajı
Structure: Yapı
Structured: Yapılandırılmış
Style: Stil-Biçim
Subroutine : Altprogram
Subroutine Pool:Altrutin(Altprogram) Havuzu
Symbol:Sembol
Synchron: Eş Zamanlı
System Program: Sistem Programı

T
Table: Tablo
Termination Message : Sonlandırma Mesajı
Test Program : Deneme Programı
Text Elements: Metin Öğeleri
Text: Metin, Düz Yazı
Time- Dependent(Zeitabhaengig) : Zamanlı
Time-Independent( Zeitunabhaengig): Zamansız
Timer:Zamanlayıcı
Title: Başlık
Tools: Araçlar
Transaction: İşlem
Transaction Code: İşlem Kodu
Transfer Structure: Extraktör Deki Verilerin Aktarılma Yapısı
Transparent Tables: Şeffaf Tablolar

U
Uline:Altçizgi
Under:Alta
Usual Abap Class: Standart Abap Sınıfı

V
Validationoğruluk/Gerçeklik Testi
Variants: Varyantlar
Verification: Doğrulama
Verticalikey
View: Tabloların Görünümü, Kopyası
Virtual Infoprovider: Sanal Bilgi Kaynağı
Vline (Vertical Line) : Dikey Çizgi

W
Web As-Web Application Server: Sanal Uygulama Sunucusu
Wizard: Sihirbaz
Wsdl-Web Service Definition Language: Sanal Hizmet Tanımlama Dili
 
Üst